നഗര ആസൂത്രണം

മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ -കോഴിക്കോട് സിറ്റി-2040                                                 റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍                                 ഫോറം -4

                 ഭൂപടങ്ങള്‍                                                                              റിപ്പോര്‍ട്ട്‌                                       ഫോറം-4

വിശദമായ റോഡ് alignment പ്ലാന്‍