വിലാസം

കോഴിക്കോട് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ
കാലിക്കട്ട് ബീച്ച്, കോഴിക്കോട് ആകാശവാണിക്ക് സമീപം,
കോഴിക്കോട് പിന്‍ -673032

ഫോണ്‍ : 04952365040, 0495236430
ഫാക്സ്: 04952366875

E-mail: secretarykkd@gmail.com