വിലാസം

കോഴിക്കോട് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ
കാലിക്കറ്റ് ബീച്ച്, കോഴിക്കോട് ആകാശവാണിക്ക് സമീപം,
കോഴിക്കോട് പിന്‍ -673032

ഫോണ്‍ : 04952365040, 

E-mail: secretarykkd@gmail.com

            Mayorkozhikode@gmail.com