2023-അന്തിമ വോട്ടര്‍സ് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ...