താല്‍പര്യപത്രം ക്ഷണിക്കുന്നു -സ്റ്റാളുകള്‍ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനു