ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ് -വാഹനങ്ങള്‍ അനൌന്‍സ്മെന്റ് സിസ്റ്റം