കോഴിക്കോട് നഗരസഭ SSLC/Plus two ഉന്നത വിജയികളെ അനുമോദിക്കലും , വിജയോല്‍സവം കലണ്ടര്‍ പ്രകാശനവും

Posted on Monday, August 22, 2022
Education

കോഴിക്കോട് നഗരസഭ SSLC/Plus two ഉന്നത വിജയികളെ അനുമോദിക്കലും , വിജയോല്‍സവം കലണ്ടര്‍ പ്രകാശനവും രാവിലെ പത്ത്  മണി ടാഗോര്‍ ഹാള്‍