പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ -പുരുഷ നഴ്‌സ്‌ വാക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ