വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങളുടെ റൂമുകള്‍ _ടെണ്ടര്‍/ഓഫര്‍ /ലേലം