കോഴിക്കോട് നഗരസഭ- മാങ്കാവ് വനിതാ ഹോസ്റ്റല്‍ കരട് ബൈലോ