ദുര്‍ബല വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണം

Posted on Wednesday, December 29, 2021
Development plan

ദുര്‍ബല വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഉപജീവനം ഉറപ്പുവരുത്തലും സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണവും

file-article