കോഴിക്കോട് മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ വക മാവൂർ റോഡിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ബസ് കാത്തിരിപ്പു കേന്ദ്രത്തിലുള്ള 9 കോളങ്ങളിൽ പരസ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനു വ്യക്തികളിൽ / സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് താത്പര്യപത്രം ക്ഷണിക്കുന്നു

Posted on Friday, January 15, 2021

താത്പര്യപത്രം ക്ഷണിക്കുന്നു

file-article