കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങളിലെ കടമുറികൾക്ക് ടെണ്ടർ / ലേലം/ ഓഫ്ഫർ ക്ഷണിക്കുന്നു

Posted on Wednesday, January 13, 2021

കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ  ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങളിലെ കടമുറികൾക്ക് ടെണ്ടർ / ലേലം/ ഓഫ്ഫർ ക്ഷണിക്കുന്നു 

file-article