വെസ്റ്റ് ഹില്ലിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്ലിങ് യൂണിറ്റ് നടത്തുന്നതിനു താല്പര്യ പത്രം ക്ഷണിക്കുന്നു