പാളയം സബ് വെ പുനര്നിര്‍മിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നതിനു താല്പര്യപത്രം ക്ഷണിക്കുന്നു