കോഴിക്കോട് നഗരസഭയിലെ കരടു വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ മരണപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്