അനിമൽ ബർത്ത് കണ്ട്രോൾ പദ്ധതി ക്കാവശ്യമായ മരുന്നുകളും മറ്റു അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും