മറ്റുള്ളവ

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും പണവും സംഭാവനയായി സ്വീകരിക്കുന്നു.

ACCOUNT Number: 1423000105459462

IFSC:PUNB0142300

Panjab National Bank