വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി പരിഷ്കരികുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം