വിവരാവകാശം

കോഴിക്കോട് മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍

വിവരാവകാശ നിയമം -2005

സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്‍റെ 12/02/2018 ലെ നടപടിക്രമത്തിലെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം നിയോഗിച്ച നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍

പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍, അസിസ്റ്റന്‍റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ,ഓഫീസര്‍മാര്‍ & അപ്പീല്‍ അധികാരികള്‍

 (Ref: Notification No. 16756/leg.pbn 02/05/Law, dt.29.8.2005 of the Government of Kerala)- as on 03.7.2014