സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി

ധനകാര്യം
 
വികസനകാര്യം
 
ക്ഷേമകാര്യം
 
ആരോഗ്യകാര്യം
 
മരാമത്ത്കാര്യം
 
നഗരാസൂത്രണകാര്യം
 
നികുതി അപ്പീല്‍കാര്യം
 
വിദ്യാഭ്യാസ കായികകാര്യം