ടെണ്ടർ / ഹരിതകർമസേനക്കുവേണ്ടി പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കവർ നിര്മിച്ചുനൽകൽ