ശുചിത്വ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം

Posted on Wednesday, October 6, 2021

കോഴിക്കോട് നഗരത്തെ കൂടുതൽ ശുചിത്വ സുന്ദര നഗരമാക്കി മാറ്റു ന്നതിനായി കോഴിക്കോട് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന പദ്ധതിയാണ് ശുചിത്വ പെരുമാറ്റചട്ടം ഇതിൻറെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബർ 2 മുതൽ 8 വരെയുള്ള  ഒരാഴ്ച കാലം പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി ഉള്ള ശുചീകരണ യജ്ഞം 4/10/2021ന് ബസ്സ്റ്റാന്റ്, മാർക്കറ്റ്, മറ്റു പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ  ശുചീകരിച്ചു

photos
 ശുചിത്വ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം
ശുചിത്വ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം
 ശുചിത്വ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം
 ശുചിത്വ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം
 ശുചിത്വ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം
 ശുചിത്വ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം