ഇൻവൈറ്റിംഗ് ഓഫേർസ് ഫോർ സപ്പ്ലയിങ് മെഡിസിൻ ഫോർ അനിമൽ ബർത്ത് കണ്ട്രോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ