വാക്ക് ഇന്‍ ഇന്‍റർവ്യൂ - അക്കൌണ്ടന്‍റ് കം ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റർ