രണ്ട് പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിയ്ക്കുന്നത് മായി ബന്ധപെട്ട സംശയങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും............ വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക ഒറ്റത്തവണയായി അടയ്ക്കുന്നവര്‍ക്ക് 31.03.2019 വരെ പിഴപ്പലിശ ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവ്.

രണ്ട് പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിയ്ക്കുന്നത് മായി ബന്ധപെട്ട സംശയങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും............ വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക ഒറ്റത്തവണയായി അടയ്ക്കുന്നവര്‍ക്ക് 31.03.2019 വരെ പിഴപ്പലിശ ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവ്.