രണ്ട് പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിയ്ക്കുന്നത് മായി ബന്ധപെട്ട സംശയങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും............ വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക ഒറ്റത്തവണയായി അടയ്ക്കുന്നവര്‍ക്ക് 31.03.2019 വരെ പിഴപ്പലിശ ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവ്.