അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുതല്‍ ഉള്ള എല്ലാ മരാമത്ത് പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കും ഇ ടെണ്ടര്‍ നടപടികള്‍ ബാധകമാക്കി ഉത്തരവ്

അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുതല്‍ ഉള്ള എല്ലാ മരാമത്ത് പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കും ഇ-ടെണ്ടര്‍ നടപടികള്‍ ബാധകമാക്കി ഉത്തരവ്

GO(p)524/2015/FIN DT: 17.11.2015