ബില്‍ഡിംഗ്‌ പെര്‍മിറ്റ്‌ അപ്ളിക്കേഷന്‍- സുവേഗ-ഉത്ഘാടനം